Algemene Voorwaarden
HydroDogs

1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

HydroDogs: HydroDogs, gevestigd en kantoorhoudende te Moergestel aan de Rootven 41, handelend onder de naam HydroDogs.
Cliënt: De natuurlijke persoon met wie een overeenkomst tot het verrichten van één of meer diensten wordt gesloten.
Patiënt: De hond onder behandeling.
Hydrotherapeute: De natuurlijke persoon die de hond onder behandeling neemt.
De Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden inzake verkoop van diensten opgesteld door HydroDogs.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij HydroDogs diensten levert aan de Cliënt, ook indien deze diensten niet nader zijn omschreven.
2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Honden hydrotherapie sessies kunnen uitsluitend op afspraak ingepland worden. Voor een afspraak kunt u bellen naar de praktijk of een e-mail sturen.
2.4 Bij (besmettelijke) ziekte(s) zoals oormijt, kennelhoest, veelvuldig braken, ernstige diarree
e.d. dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met HydroDogs. U kunt pas weer beginnen met de hydrotherapiesessies als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.
2.5 Loopse teven, honden met open wonden of hechtingen kunnen helaas niet worden toegelaten in het zwembad. U dient vooraf telefonisch contact op te nemen met HydroDogs.
2.6 In verband met de veiligheid voor uw hond (om een maagtorsie te voorkomen) en om te voorkomen dat uw hond diarree krijgt of braakt tijdens de sessie, vragen wij uw hond minimaal 3 uur van te voren geen eten te geven.
2.7 HydroDogs beoogt altijd een zo goed mogelijk herstel van de patiënt te verwerkelijken. Echter staat HydroDogs niet garant voor een niet-volledig herstel, of eventuele bijwerkingen voortvloeiend uit de sessies, (denk aan allergie voor chloor).
2.8 Het parkeren van de auto dient te geschieden op de parkeerplaats voor de praktijk of vooraan bij het accountantskantoor, Van Dam.

3. Aansprakelijkheid

3.1 HydroDogs is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij de dierenarts vanwege de doorverwijzing/gezondheidsverklaring of de behandeling. Deze kunnen dan ook niet op HydroDogs verhaald worden.
3.2 U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw patiënt veroorzaken, exclusief schade veroorzaakt wanneer de patiënt is overgedragen aan de therapeute. Controleer daarom uw WA- of AVP-verzekering (Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering of AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren).
3.3 De hydrotherapeute kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele problemen die opspelen door achtergehouden gezondheidsproblematiek. De Cliënt verklaart dat de tijdens de intake verschafte informatie (verwijzingsformulier, gezondheidsverklaring, etc.) correct en up-to-date is (max. 30 dagen voor het intake gesprek).
3.4 De hydrotherapeute verklaart professioneel en integer te werk te gaan en in het bezit te zijn
van de juiste kennis en diploma’s.

4. Rechten en plichten Cliënt + privacy beleid

4.1 De cliënt is verplicht een verwijzing / gezondheidsverklaring van een gecertificeerd dierenarts aan te leveren. HydroDogs is gerechtigd diensten te weigeren indien deze niet aangeleverd kunnen worden. Dit geldt ook voor gezonde honden.
4.2.1 Persoonsgegevens worden middels de gezondheidsverklaring verworven. Hiermee worden: naam, adres, telefoon nr, e-mail en gegevens over de desbetreffende patiënt verzamelt.
4.2.2 Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het: versturen van facturen, administratie, het uitwisselen van gegevens met dierenartsen en het contact opnemen met de cliënt. De gegevens worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derde verstrekt en uitsluitend tussen de dierenarts en de hydrotherapeute uitgewisseld.
4.2.3 De persoonsgegevens kunnen ten alle tijden worden ingezien en worden gewijzigd door de cliënt. Deze zijn op te vragen via de contact gegevens van HydroDogs: info@hydrodogs.nl of 0625067471.
4.2.4 Uw persoonsgegevens worden gelang dat de behandeling duurt bewaard in een klantenbestand en op de facturen die naar de cliënt verstrekt zijn en daarna tot 2 jaar na de behandeling opgeslagen. Hierna worden deze verwijderd.
4.3.1 Bij verhindering dient u de sessie minimaal 24 uur van te voren te annuleren of te verzetten. Anders worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
4.3.2 Gemiste sessies kunnen alleen worden ingehaald mits deze minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet en alleen in overleg met de behandelend hydrotherapeute.

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle prijzen zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW).
5.2 Facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden via iDeal aan de door HydroDogs opgegeven bankrekening.
5.3 HydroDogs brengt de door de Cliënt verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door HydroDogs aangegeven bankrekening en op de door HydroDogs aangegeven wijze. Er zal een betalingstermijn gelden zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal betaling dienen te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.
5.4 Indien de Cliënt niet tijdig heeft betaald, zal HydroDogs een herinnering sturen met een nadere redelijke termijn van betaling van 10 dagen. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag boete verschuldigd met een startboete van €5,- en oplopend elke 10 dagen.
5.5 HydroDogs heeft het recht om de behandeling te stoppen/annuleren als betaling door de cliënt geweigerd wordt. Of wanneer de Hydrotherapeute het onveilig acht voor zichzelf of voor de patiënt.
5.6 Betalingen kunnen uitsluitend contant of via IDEAL worden volstrekt. Pinnen is helaas niet mogelijk.
5.7 Restitutie van het behandelgeld bij tussentijdse beëindiging van een sessiekaart is niet mogelijk. Tenzij anders is afgesproken met de hydrotherapeute en dit schriftelijk is vast gesteld.

5.8 Bij lichte verontreiniging van het zwembad door (vaste) ontlasting of bijv. plas worden er kosten in rekening gebracht. Dit in verband met de toevoeging van extra Chloor en het schoonmaken van het zwembad. De kosten bedragen 10 euro, wanneer het zwembad niet dient gesloten te worden.
5.9 Bij ernstige verontreiniging van het zwembad door braken of diarree worden er extra kosten in rekening gebracht. Dit omdat het zwembad voor langere tijd gesloten zal moeten worden. (Wij vragen u daarom uw hond vooraf uit te laten) Kosten bedragen 35 euro per dag(deel) dat het bad gesloten moet worden en kunnen oplopen naarmate meerdere afspraken afgezegd moeten worden.

Door ondertekening van de algemene voorwaardes geven de cliënt en de hydrotherapeute te kennen de algemene voorwaarden en het privacy beleid te hebben vernomen en te aanvaarden.

Datum ______________

Handtekening hondeneigenaar Handtekening hydrotherapeute